mệnh 2 và số 9 với diện tích 128 m2 thuộc tòa sunmer 2 là các Dự án Duplex lần trước hết sinh ra ở quận Thanh Xuân tại